Huishoudelijk reglement

DIT REGLEMENT IS VAN TOEPASSING OP ALLE JEUGDSPELERS & OUDERS 

Artikel 1: Algemene voorwaarden

 1. Van alle leden: spelers, speelsters, trainers en afgevaardigden wordt zowel binnen als buiten het veld sportief en gedisciplineerd gedrag verwacht.
 2. Persoonlijke belangen dienen in overeenstemming te zijn met het ploegbelang of hieraan ondergeschikt gemaakt te worden. Indien een speler niet als basisspeler staat opgesteld, mag zijn houding/gedrag nooit het functioneren van andere spelers of de ploeg negatief beïnvloeden. Indien een speler gewisseld wordt, dient hij zich positief te gedragen. Als daar behoefte toe bestaat, kan hij een toelichting vragen (op een gepast moment) aan de trainer. Wangedrag: we hopen dat het niet vaak voorkomt! – een speler heeft recht op 3 verwittigingen van de trainer ism de TVJO / is er dan nog geen beterschap en is er voortdurend recidivisme dan volgt er, na een gesprek met de TVJO, een uitsluiting uit de JO van Bocholt VV
 3. Problemen worden ‘binnenskamers’ besproken. Niet langs het plein of in een kantine. Kunnen problemen tussen een speler en de trainer (1°) niet opgelost worden, dan zal de TVJO (2°), na onderling overleg, het probleem beslechten.
 4. Meldpunt voor persoonlijke problemen: de TVJO heeft voor éénieder een luisterend oor…
 5. Pestgedrag is ten alle tijden verboden en zal ook bestraft worden. (Lees ons charter tegen pesten)
 6. Roken is verboden, net als alcoholische drank – en drugsgebruik. Wees respectvol t.o.v. de jeugdtrainer, de scheidsrechter, mede – en tegenspelers, ouders, bestuur,… Geef een handdruk aan je trainer (jeugdcoördinator, bestuursleden, medewerkers) én je afgevaardigde, eventueel ook aan je medespelers (verplicht vanaf bovenbouw (U14,U15, ….) bij je aankomst maar ook bij het verlaten van de Bocholt accommodatie. 
 7. Er mag worden deelgenomen aan zaalvoetbalwedstrijden, schoolvoetbal,… Maar mits inlichten en toestemming van de trainer of TVJO.
 8. Als jeugdspeler (en ook als ouder) van Bocholt VV gedragen we ons altijd respectvol, beleefd, vriendelijk én gedisciplineerd naar andere mensen toe!!

Artikel 2: Aanwezigheid

1. TRAINING

Elke training is verplicht! Iedere speler, speelster dient ruim op tijd, 15′ vóór aanvang, aanwezig te zijn op het veld of in de kleedkamer (de trainer bepaalt dit). Telaatkomers storen enorm het verloop van een training die al begonnen is. Steeds de reden van het te laat komen aan de trainer meedelen. Wie om grondige redenen (examens, ziekte) niet kan trainen, verwittigt altijd de trainer (niet verwittigen is niet spelen). Afwezigheden kunnen/moeten ook geregistreerd worden in Pro Soccer Data. Dit geldt voor de groten …maar ook voor de allerkleinsten! Bij een eventuele afwezigheid moet de speler aan de trainer vragen of hij moet spelen (de trainer loopt niemand na). De spelers wachten steeds in de kleedkamer, totdat de trainer hun komt halen. In de kleedkamers blijven de ballen steeds in de voetbaltas ! Te vaak in het verleden hebben we brokken gehad in de kleedkamers omdat met ballen gegooid werd. Nu geldt: potje breken is potje betalen MAAR er volgt ook een sportieve sanctie.

2. WEDSTRIJD (altijd je identiteitskaart bij hebben)

Voor uitwedstrijden komen we steeds op tijd samen op de afgesproken locatie. De trainer zal dit tijdstip na de laatste training aan alle spelers meedelen. Bij eventueel vervoer met de bus, houden we ons strikt aan de busafspraken. (Niet tijdig aanwezig zijn, kan betekenen niet OF minder spelen. Alléén de trainer bepaalt dit) Ook bij thuiswedstrijden komen we steeds op tijd op het uur van de afspraak. Indien je niet kan spelen, deel je dit zo vlug mogelijk mee aan de trainer.

NOTA: Van onze gekwetste spelers én de spelers in overtal wordt verwacht, dat zij aanwezig zijn op de wedstrijden (uitz.: examens → persoonlijk vragen aan de trainer of JC). Tijdens deze wedstrijd kunnen zij een zinvolle opdracht, opgelegd door de trainer, uitvoeren ifv de wedstrijd.

Artikel 3: Kleding

 1. Als goede sportman draagt elke speler zorg voor zijn sportmateriaal. – je voetbalschoenen moeten voor elke training of wedstrijd ‘zuiver’ zijn – je voetbaltas moet steeds het volgende bevatten: voetbalschoenen (met vaste en eventueel losse studs bij extreem natte pleinen), wasgerief, regenjasje!! (denk aan ons Belgisch klimaat), badslippers, ondergoed, trainingskledij aangepast aan de weersomstandigheden inclusief scheenbeschermers (verplicht te dragen tijdens alle trainingen), plastieken zak voor natte kledij én een plastieken zak voor de voetbalschoenen, eventueel sportdrank…
 2. Iedere speler ontvangt nieuwe persoonlijke wedstrijdkledij, waarvoor hij zelf zorg moet dragen. Niet bijhebben betekent dus niet spelen.
 3. Bij wedstrijden dien je in het trainingspak van de club naar de wedstrijden te komen.
 4. De trainer kan steeds persoonlijke eisen stellen ten aanzien van de uiterlijke presentatie en kledij van een speler: bijvoorbeeld de keuze van de kleding voor de opwarming.

Artikel 4: Kleedkamers

 1. Is géén speelplaats!! Dient alleen om zich om te kleden én te douchen. Corrigeer je medespelers indien nodig.
 2. We ruimen na de training zelf onze kleedkamers op en doen dit zoals het hoort. Toon daarbij vooral respect voor de mensen die, nadien, voor jullie de kleedkamers grondiger poetsen! De betrokken jeugdtrainer controleert dit na iedere training én sanctioneert bij misbruiken.
 3. Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen te poetsen in de douches én in de douches te spelen.
 4. Er worden géén grapjes uitgehaald met de kleding van andere spelers!!
 5. Er worden géén grapjes uitgehaald met douchende kinderen.
 6. Drankblikjes of flessen (liefst samenpersen aub), tape, lege haarwasbussen,… deponeren we in de vuilbak.
 7. 15 à 20 minuten douchetijd lijkt ons redelijk én doenbaar én zal gecontroleerd en desnoods gesanctioneerd worden → niet geselecteerd (of weinig speeltijd) worden kan hierbij een sanctie zijn!
 8. Uit hygiënisch oogpunt is het dragen van badslippers in de kleedkamers verplicht !
 9. Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamers. Uitzondering: debutantjes en 1° jaar duiveltjes. Vanaf het ogenblik dat deze spelertjes zijn aangekleed worden de ouders vriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten. Tip: leer uw zoon of dochter zo vroeg mogelijk, zich zelf om te kleden.

Artikel 5: Accommodatie

 1. Na afloop van elke training, dienen de verplaatsbare doelen van de velden gezet te worden. (Iedere speler helpt mee de doelen dragen) Ook bij het plaatsen én verwijderen van kegels, markeringhoedjes of ander klein materiaal, wordt er hulp van de spelers naar de trainer toe verwacht. Denk hierbij ook aan de mensen van het onderhoud, wiens taak al zwaar genoeg is, zonder daarbij ook nog de doelen en ander trainingsmateriaal te moeten verplaatsen.
 2. Iedere training én iedere wedstrijd brengt elke speler zijn persoonlijke bal mee. Bal vergeten is eigenlijk niet kunnen trainen. Als er een bal buiten de afrastering komt, moet deze onmiddellijk opgehaald of gezocht worden.
 3. Het is steeds verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 4. Na een wedstrijd gaan we, als ploeg gezamenlijk, naar de kantine. Onder begeleiding van onze trainer en afgevaardigde gaan we samen zitten aan de ‘koffietafel’, zowel bij uitwedstrijden als thuiswedstrijden. Geef je trainer, afgevaardigde en medespelers ook steeds een hand bij het verlaten van de accommodatie. 
 5. Plaats de voetbaltassen in de kantine op elkaar (of in een andere aangewezen ruimte) én zorg ervoor dat deze niet in de weg staan.
 6. Na de ‘koffietafel’ bij thuis- én uitwedstrijden, steeds het afval opruimen en het leeggoed naar de toog brengen. (= Géén ‘varkensstal’ achterlaten, tafels afruimen! – Toon respect voor de vrijwilligers achter de toog!) Stoelen weer onder de tafel schuiven. Eventueel kan hierbij een beurtrol gehanteerd worden.

Artikel 6: Medespelers

 1. Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg je kameraadschap. Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van een ploeg van Bocholt VV.
 2. Moedig de ploeg of speler aan, die het moeilijk heeft.
 3. Voel je nooit te goed om een andere ploeg uit de nood te helpen.
 4. Pesten of plagen wordt absoluut niet toegelaten binnen onze jeugdwerking. Er zal hard tegen opgetreden worden. Indien je een vermoeden hebt, verwittig je onmiddellijk je trainer verantwoordelijke JC. Je kan ook een mail sturen naar api@bocholtvv.be (lees ook charter tegen pesten van onze club)

Artikel 6A: Vertrouwenspersoon (API = Aanspreekpersoon integriteit, Chris Kwanten)

Iedereen in onze club moet zich veilig en prettig voelen.  Pesten, (seksuele) intimidatie of andere vormen van ongewenst/onbetamelijk gedrag verstoort dat gevoel. Helaas gebeurt dit overal, binnen clubs en bij uitbreiding binnen onze samenleving. Clubs die beweren dat ongewenst gedrag (in elke mogelijke vorm) bij hun niet gebeurt nemen dit soort gedrag niet serieus. Het komt jammer genoeg nog regelmatig voor dat een speler het slachtoffer van pesterij is zonder dat de begeleider/trainer/afgevaardigde/clubbestuurder dit merkt. In de eerste plaats omdat de betrokkene er niet over wenst of durft te praten. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn hoe best gehandeld kan worden indien zich een incident voordoet.

Artikel 7A: Als speler, speelster maak je deel uit van een club

 1. Als jeugdspeler ben je ook supporter van de 1° ploeg. Als je kan, woon je zo veel mogelijk wedstrijden bij (de inkom voor jou is immers gratis). Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van de 1° ploeg en mag je in dit mooie stadion je ‘voetbalkunsten’ vertonen aan de talrijke toeschouwers!
 2. Van de U16 tot U19  wordt tevens hulp verwacht bij enkele andere activiteiten van de club: tornooi, eetdag, kantinedienst, ..

Artikel 7B: Onnodige gele of rode kaarten

Jeugdspelers van BVV die een ‘onnodige’ gele of rode kaart krijgen tijdens een jeugdwedstrijd, dienen dit ‘goed’ te maken met het fluiten van een wedstrijd bij onze duiveltjes !!

Het ‘onnodige’ karakter van een kaart wordt beoordeeld door de trainer ism de JC’s. Wel zal het moment van fluiten gekozen worden ism de betrokken jeugdspeler. Deze taak niet uitvoeren, zal leiden tot het niet spelen bij je eigen ploeg ! => een rode kaart voor onsportief gedrag (natrappen, zware fout, slaan van tegenspeler, beledigen van de ref,…) wordt steeds gevolgd door een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden door de club Bocholt VV zelf! De TVJO io met de trainer bepaalt dit.

Artikel 8: Speelgelegenheid

 1. Wie regelmatig traint, moet spelen (de norm hierbij is minstens 10 van de 12 trainingen aanwezig zijn per maand). Dit betekent dat iedere speler tot en met de U17 (minstens) een halve wedstrijd moet spelen, indien aan deze norm is voldaan.
 2. Studies primeren. Trainingen overslaan omwille van studies, tijdens de examenperiode, kan niet tot sancties leiden.

UITZONDERINGEN:

 1. Indien een speler
  1. een conditionele achterstand (na blessure, tekort aan trainingen…) heeft
  2. een slechte mentaliteit heeft op training / wedstrijd
  3. of een gebrek aan inzet vertoont tijdens de wedstrijd, kan de desbetreffende jeugdtrainer deze speler opstellen naar eigen goeddunken. Dit kan bij bepaalde wedstrijden tot (veel) minder speeltijd leiden.
 2. Vanaf de U19 hangt de individuele speeltijd tijdens de wedstrijd af van de wedstrijdomstandigheden. Dit kan betekenen dat de speeltijd voor sommige spelers, tijdens bepaalde matchen, zeer miniem kan zijn. Dit alles wordt enkel én alleen bepaald door de desbetreffende jeugdtrainer. Hierbij dulden wij géén enkele inspraak, noch overleg. Van de jeugdtrainer van deze ploeg verwachten we wel pedagogisch inzicht om minieme speeltijd, waar het kan, te compenseren!!
 3. Bij alle provinciale ploegen geldt echter afspraak 1.

NOTA 1: Spelers die door de JC’s (in overleg met de trainer) gevraagd (aangeduid) worden om te gaan spelen bij een hogere ploeg, een provinciale of gewestelijke ploeg, mogen dit niet weigeren! Dit kan gebeuren ivm. een afgesproken doorstroming van de ‘betere’ spelers maar het kan ook om een ploeg ‘in nood’ te helpen! In dit laatste geval zal het dan ook gebeuren in een beurtrol, zodat niet iedere keer dezelfde spelers moeten ‘depanneren’. Is er toch discussie (studie, vervoer, werk, persoonlijke problemen,…) dan zullen, alléén de JC’s, dit probleem in eer én geweten beslechten. Volgt de betrokken speler daarna niet de beslissing van de JC’s, zal hij niet meer mogen spelen bij zijn eigen team, totdat hij de andere ploeg ‘geholpen’ heeft. Hierbij wordt géén enkele inspraak geduld. Bij herhaaldelijke weigering kan verplicht ontslag uit de club volgen…

NOTA 2: Midden april krijgen de spelers van de IP ploegen hun ‘indeling’. Dwz. bij welke ploeg, ze het seizoen daarop ingedeeld zijn. Dit is géén vast recht maar moet iedere week door de betrokken speler dmv. prestaties (technisch, tactisch, fysisch, mentaal) op trainingen én in wedstrijden verdiend worden!!! Het hoofd jeugdopleiding in overleg met de betrokken jeugdtrainer én de jeugdcoördinator van de onderbouw, kan afhankelijk van de hierboven genoemde prestaties, betrokken speler in de loop van het seizoen (na de interne scouting half november, na de winterstop, na de Krokusvakantie), steeds naar een lager (of hoger) niveau indelen. Dit wordt persoonlijk aan de betrokken ouders meegedeeld. Deze nieuwe indeling kan dan een tijdelijk of definitief karakter hebben, afhankelijk van de geleverde prestaties op trainingen én wedstrijden. Hierbij wordt géén enkele inspraak geduld.

Artikel 9: Verwachtingen t.o.v. de ouders

 1. Ouders moeten/mogen aanmoedigen, niet coachen (wie wilt coachen mag zich steeds aanmelden als jeugdtrainer). In eerste instantie worden de kinderen van coachende ouders onmiddellijk vervangen (als duidelijk signaal naar de ouders). Bij recidivisme kan het kind van zo een ‘coachpapa’ of ‘coachmama’ een uitsluiting krijgen voor 1 of meerdere wedstrijden. Ook bij kritiek op de trainer, de ploeg of een individuele speler, kan deze sanctie toegepast worden.
 2. Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
 3. Moedig alle spelers aan, niet alleen de ‘goede’.
 4. Geef géén negatieve kritiek langs de lijn. Indien er problemen zijn, richt u persoonlijk naar de desbetreffende jeugdtrainer of naar de JC. Maak desnoods een afspraak voor een gesprek onder 4 ogen.
 5. Geef ook géén richtlijnen hoe je zoon/dochter of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke opdrachten je zoon heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer, waar je zoon/dochter de dupe van kan worden.
 6. Zorg ervoor dat uw kind tijdig op de training/wedstrijd is.
 7. Zorg, indien mogelijk, voor vervoer op verplaatsing. Wees bereid andere spelers mee te nemen in uw auto, indien er op verplaatsing wordt gespeeld. Wanneer men spelers mee vervoert in de auto, rekenen we er ten zeerste op dat de bestuurder géén alcohol drinkt!
 8. Zorg ervoor dat uw kind waardevolle voorwerpen thuis laat.
 9. Geef uw kind de kans om ook thuis verder te oefenen. Stimuleer uw kind daarin.
 10. Wanneer de trainingen of wedstrijden niet doorgaan, wegens de weersomstandigheden: dan kan je dit te weten komen via onze facebookpagina en/of via Pro Soccer Data (PSD)
 11. Vraag géén voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
 12. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van alle trainingen
 13. Leer uw kind zich afmelden bij de trainer, indien het niet kan trainen.
 14. Gelieve a.u.b. de kledij van uw kind te merken (desnoods met pen of stift). Iedere speler in de kleedkamer draagt dezelfde uitrusting, dezelfde training,…. Indien er toch iets verloren gaat: de verloren voorwerpen worden in het ballenhok geplaatst.
 15. Onze club verwacht positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan activiteiten (wedstrijden, eetfestijnen, acties,…) door de club georganiseerd. Denk niet steeds, dit gaat weer al naar de 1° ploeg, dus ik steun deze activiteiten niet, want een goede jeugdwerking kost handenvol geld én lidgelden alléén volstaan bijlange niet om alles qua jeugdwerking te bekostigen.
 16. Ook dit seizoen zal aan alle ouders gevraagd worden om het ‘FAIRPLAY’ charter (een soort gedragscode) persoonlijk te ondertekenen en terug aan de club te bezorgen. Bij BOCHOLT VV staat fairplay zowel bij het sporten als bij het supporteren op de hoogste plaats.
 17. Tot slot: Uw kind is geen Messi of Ronaldo. Laat ons eerlijk zijn, zo zijn er maar 2 en die voetballen niet in Bocholt of België. Wil je deze spelers zien voetballen, dan boek een ticketje Barcelona of Juventus. Maak er vooral een gezellige citytrip van. 😉

Artikel 10: Info-avonden

Tijdens het seizoen worden er soms info avonden (al dan niet per categorie) gehouden. Deze worden ruim op tijd aangekondigd. Tijdens zo’ n avond is er veel nuttige info te verkrijgen én vaak kan het bijwonen van zulke infosessies latere problemen of misverstanden voorkomen. Dus stellen wij jullie aanwezigheid zeer op prijs.

Artikel 11: Sportongevallen

Laat steeds een formulier ‘Aangifte ongeval’ invullen door de dokter of in het ziekenhuis. Deze formulieren zijn steeds ter beschikking in de kantine, bij een ongeval tijdens een training. Bij een wedstrijd heeft iedere ploegafgevaardigde dit formulier bij.

Dit correct ingevulde formulier zo snel mogelijk bezorgen aan onze GC (Gerechtigd Correspondent , martinknevels@hotmail.com).

Voor ieder (aangegeven) voetbalongeval is het raadzaam om steeds in contact te blijven met bovengenoemde persoon.

***Zie ook  ‘VOETBALONGEVAL

Artikel 12: Testen bij andere clubs

Testen bij andere clubs kan alléén maar met toestemming gebeuren. Deze toestemming wordt gegeven door de coördinator en dient ondertekend te worden door de secretaris. Als jullie je hier niet aan houden dan zijn jullie niet verzekerd. Verder kan er alleen deelgenomen worden aan talentendagen, trainingen, wedstrijden, trainingssessies en dergelijke bij andere clubs of andere verenigingen als jullie geen activiteiten hebben binnen Bocholt VV.

Jullie worden steeds verwacht op onze eigen activiteiten. Men mag op 2 clubs gaan testen (training, wedstrijd of dergelijke) en dit 2 x per club. De spelers van Bocholt VV mogen pas vanaf 15 januari gaan testen bij andere clubs. Enkel voor clubs uit 1e nationale maken wij een uitzondering. Ook voor het testen bij 1e nationale clubs wordt steeds de JC verwittigd. Zonder toestemming mag je niet gaan. Bocholt VV doet niet moeilijk over het testen bij 1e nationalers. Maar blijf wel correct tov onze jeugdwerking door melding te maken en toestemming te vragen. Spelers en ouders die zich niet aan deze afspraak houden laten blijken dat ze onze club wensen te verlaten. Open kaart spelen is de eerlijkste manier om met elkaar om te gaan.